Deze privacy en cookie policy is van toepassing op (voormalige) klanten, prospects, leveranciers en bezoekers van alle door ProDelta Holding B.V. beheerde (mobiele) websites (www.prodelta.nl en apps. De eigenaar van deze website is ProDelta Holding B.V. (“ ProDelta ” of “ wij ”) gevestigd te Rotterdam aan Parklaan 9 (3016 BH) en is bereikbaar op telefoonnummer 010 892 04 70 of via e-mail info@prodelta.nl. ProDelta wordt op grond van art. 4 sub 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (“A VG ”) aangemerkt als verwerkingsantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw privacy door de regels en beginselen uit de AVG na te leven. Wanneer wij, via een website, applicatie of ander digitaal kanaal van ProDelta uw persoonsgegevens opvragen, zullen wij u eerst uitleggen waarvoor en op basis van welke (juridische) grondslag wij deze gegevens nodig hebben. Daarna vragen wij – indien nodig – uw ondubbelzinnige en vrijwillige toestemming voor het verzamelen, gebruiken, bewaren en eventueel doorgeven van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze policy.

Uw persoonsgegevens zijn (in beginsel) noodzakelijk om de beheer-, verkoop- of verhuurovereenkomst uit te kunnen voeren. Alleen in het geval uw persoonsgegevens niet in de context van de uitvoering van een overeenkomst worden gebruikt, inclusief de daarbij behorende dienstverlening en marketing, is voorafgaande vrije en ondubbelzinnige toestemming nodig om uw gegevens te gebruiken.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Alle activiteiten ten behoeve van het technisch- en commercieel beheer van de vastgoedportefeuille, daarbij inbegrepen aan- en verkoop, exploitatie en vastgoedontwikkeling.
  2. marketing doeleinden. Dit omvat het informeren over nieuwe producten, diensten en acties van ProDelta nadat u zich online heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief. Met uw aanmelding geeft u ons ondubbelzinnig en vrijwillig toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres om u een nieuwsbrief over producten diensten en acties van ProDelta te sturen;
  3. het informeren over onze (nieuwe) producten en bijbehorende diensten, waarbij wij rekening houden met uw voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten, uw interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) websites (inclusief eventuele gebruikte apps). Wij kunnen dit ook doen via campagnes op social media (Facebook en LinkedIn);
  4. het voldoen aan onze wettelijke (fiscale) verplichtingen; en
  5. het ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten ten behoeve van interne (websites) analyse.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken (verzamelen, gebruiken, bewaren, opslaan en delen) de persoonsgegevens van (voormalig) klanten, prospects, leveranciers en bezoekers van onze websites en applicaties.

Wie ontvangen uw gegevens

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan partijen die noodzakelijk zijn voor en betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ProDelta. Met al deze partijen zijn (verwerkers)overeenkomsten afgesloten waarin is vastgelegd welke handelingen worden verricht onder ons gezag en onze instructie. Deze partijen mogen de gegevens niet voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken.

Bewaartermijn van uw gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of wel overeenkomstig een wettelijk gestelde termijn.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd. Onze website is zodanig beveiligd dat persoonsgegevens die u op onze website invult via een beveiligde verbinding aan onze organisatie worden verzonden.

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies bij het aanbieden van onze producten en diensten op de websites en applicaties. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestanden) die een website op uw apparatuur (bijvoorbeeld uw computer) achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw apparatuur op te slaan. Op de websites van ProDelta worden vier soorten cookies gebruikt:

1. Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website te laten functioneren. Wij gebruiken functionele cookies om het navigeren in onze websites te vergemakkelijken en om bepaalde gebruikersinstellingen of –voorkeuren te bewaren, zodat uw gebruik van de websites kan worden geoptimaliseerd.

2. Analytische cookies

Daarnaast gebruikt ProDelta analytische cookies om te kunnen meten hoeveel bezoekers er op de websites komen en welke informatie er het meest bekeken wordt (bijvoorbeeld door het gebruik van Google Analytics). De verzamelde statistische informatie wordt gebruikt om de inhoud van de website, dan wel online mailingen optimaal af te kunnen stemmen op de behoeftes van bezoekers.

Overzicht van geplaatste cookies:

Hoe kan ik cookies beheren en uitschakelen

Indien u een website of applicatie van ProDelta bezoekt kunt u zelf uw cookievoorkeuren instellen (met uitzondering van de noodzakelijke cookies waarvoor geen toestemming is vereist). De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar uw computer. Raadpleeg daarom uw browserinstructies om meer te weten over hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen of wijzigen.

Als u verschillende apparaten gebruikt om de websites of apps van ProDelta te bezoeken, dan moet u ervoor zorgen dat elke browser op elk apparaat wordt aangepast aan uw cookievoorkeuren. Indien u de cookies die ProDelta gebruikt uitschakelt of instelt op uw privacy voorkeuren, kan dit van invloed zijn op uw ervaring als u zich op websites of apps van ProDelta bevindt.

Bescherming van persoonlijke gegevens

ProDelta staat in voor een veilige opslag en doorgifte van de gegevens van uw computer naar onze servers. Deze servers staan in Nederland en volgens de wet bieden alle Europese landen in ieder geval een adequaat en passend beschermingsniveau. ProDelta heeft daarnaast ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Indien ProDelta samenwerkt met partijen die gevestigd zijn buiten Europa, zal zij alleen gegevens doorgeven in geval van een vergelijkbaar beschermingsniveau ofwel alleen met uw voorafgaande expliciete toestemming.

Kinderen

De producten en bijbehorende diensten van ProDelta zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Als u jonger dan 16 jaar (minderjarig) bent dan kunt u hiervan geen gebruik maken.

Uw rechten

U kunt te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderenHet is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle informatie die u aan ProDelta verstrekt juist en up-to-date is.

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het niet eens bent met de wijze waarop ProDelta met uw persoonsgegevens omgaat.

Mocht u verder vragen hebben over deze privacy en cookie policy of de toepassing op deze website, aarzel dan niet om contact op te nemen via: Parklaan 9, 3016 BA Rotterdam – info@prodelta.nl

Wijzigingen privacy beleid

Indien de privacy en cookie policy van ProDelta aanpassingen ondergaan, zullen deze via de websites worden bekend gemaakt. ProDelta adviseert u daarom met enige regelmaat de privacy en cookie policy op onze websites te raadplegen zodat u altijd op de hoogte bent van eventuele veranderingen.

Op deze privacy en cookie policy is Nederlands recht van toepassing. Deze is het laatst gewijzigd in mei 2018.